Nabídka služeb


        Vážení vlastníci,

rádi bychom Vám předložili nabídku svých služeb v oblasti správy nemovitostí a vedení účetnictví. Někteří vlastníci mohou namítat, že nejsme místní, ale praxe nám již ukázala, že tato skutečnost není překážkou, navíc jsme již otevřeli pobočku v Chebu. Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím e-mailu, skype, telefonicky anebo osobní návštěvou z naší strany.  

Nabízené služby:

Administrativní činnost:

Zajištění smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním bytů a dohled nad jejich řádným plněním.
Zastupování společenství v různých řízeních s úřady a soudy v ČR.
Poradenství ve věcech provozu společenství vlastníků.

 Ekonomická činnost:

Stanovení výše záloh na služby včetně jejich vymáhání.
Provedení rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů v rozsahu stanoveném buď dohodou nebo zvláštním předpisem (např. vyhláškou č. 372/2001)
Vedení účetnictví spojeného s provozem a správou společenství.
Zpracování podkladů pro daně a poplatky a jejich úhrada.

 Provozní činnost:

Vedení evidence o technickém stavu domu.
Zajišťování běžné i havarijní údržby domu.
Zabezpečování dodávek všech medií nutných pro provoz domu (např. elektřina, voda, plyn, teplo a teplá voda)
Zajišťování dalších služeb spojených s užíváním bytů.
Zajišťování provozu zařízení a vybavení domu (např. výtah, STA, domovní prádelna)

 Technická činnost:

Objednávání, přejímání a kontrola oprav domu malého rozsahu a jeho zařízení a vybavení.
Zabezpečování povinných revizí, odborných prohlídek či zkoušek, které pro vlastníka domu vyplývají ze zvláštních předpisů.
Vypracování návrhů na provedení rozsáhlejších oprav domu, jeho rekonstrukci včetně odhadu rozpočtových nákladů.
Zajišťování rekonstrukcí a modernizací podle návrhů schválených společenstvím.
Dozorování stavby (držitel osvědčení o autorizaci) za bezkonkurenční cenu

 Obecně tyto činnosti nabízí a případně i provádí různé správcovské firmy, proto se v krátkosti pokusím uvést některé odlišnosti.

1.      Kontakt se správcem: služba je poskytována nepřetržitě prostřednictvím mobilního telefonu a mailu. Každý klient, člen společenství, dostane vizitku s kontakty na správce a může si s ním dohodnout schůzku v termínu a místě, které budou vyhovovat klientovi. Tuto službu ocení zejména klienti, kteří jsou v normální pracovní době velmi vytíženi nebo pracují v jiném městě a je pro ně komplikací jednání v úřední hodiny.

2.      Účast na schůzích: jako správce domu, se v případě zájmu společenství, účastním osobně schůzí výboru společenství a schůzí shromáždění vlastníků. Výhodou je, že veškeré dotazy nebo úkoly správci lze vyřídit v průběhu schůzí.

3.      Vedení účetnictví: účetní evidence je vedena podle účetní osnovy pro neziskové organizace s tím, že každý byt má v účetní osnově samostatný účet. Tento způsob poskytuje lepší přehled o platbách jednotlivých uživatelů bytů. V případě zájmu klienta, jsou výboru předkládány výkazy o stavu účetní evidence (bilance, pokladní kniha, přehled dlužníků, přehled plateb podle složek atd.), aby měl přehled stavu financí společenství.

4.      Platba záloh: zálohy na služby spojené s užíváním bytů hradí členové společenství přímo na účet společenství vlastníků, vedený v bance, prostřednictvím platebních příkazů nebo vkladem hotovosti na bankovní účet. Výhodou je, že zaplacené peníze jsou bezprostředně k dispozici společenství vlastníků a nejsou někde na cestě několik dní někdy i měsíců.Tok peněz tak probíhá pouze mezi členem společenství a společenstvím vlastníků.

5.      Vymáhání pohledávek: pokud dojde k neplacení záloh ze strany vlastníka bytu, zajišťuji veškeré úkony směřující k vymožení dlužných částek. To znamená: upomínky neplatiči, zajištění právního zástupce schváleného společenstvím, který zajistí podání žaloby k soudu, případně i návrhu na výkon rozhodnutí (exekuce), v  případě potřeby zastupuji společenství u jednání před soudem.

6.      Rozúčtování nákladů na teplo dle podlahových ploch: v případě, kdy není spotřeba tepla v bytech měřena, je rozúčtování tepla podle podlahových ploch zahrnuto již v ceně správy nemovitosti.

7.      Opravy a údržba: opravy a údržba jsou zajišťovány prostřednictvím spolupracujících osob a řemeslníků, které vždy provedou práce dle požadavku klienta. Spolupracuji s několika živnostníky, kteří na objednávku provádí různé práce. Výhodou je, že pokud má společenství výhrady vůči některým řemeslníkům, lze práci zadat jiné osobě. Výběr je vždy konzultován s klientem. Tento způsob nepřímo ovlivňuje cenu za vedení správy, protože klient nemusí platbou za správu přispívat na mzdové náklady údržbářů.

8.      Rekonstrukce domů: v případě velkých investičních akcí (rekonstrukcí, revitalizací nebo zateplení domu) pomáhám klientovi se zajištěním finančních prostředků z úvěru.

Můžu nabídnout své služby v oblasti dozorování stavby a to za výhodnou cenu 0,75% z celkové částky nabídkového rozpočtu bez DPH.

9.      Cena a rozsah činností: v ceně za správu nemovitostí jsou zahrnuty všechny činnosti, včetně služeb uvedených v bodech 1 ? 8, za cenu:

- správa:  60,- Kč za byt. / nebytovou jednotku měsíčně ? provádí Jan Salánki

- účetnictví: 60,- Kč za byt. / nebytovou jednotku měsíčně ? provádí Martina Salánkiová

Důvodem oddělené fakturace je rozdělit příjmy a tím zabránit, abychom se v budoucnu stali plátci DPH a i nadále mohli udržet cenu v této výši.

V průběhu správy domu neplatí SVJ žádné jiné platby správci (servis a odečty měřidel ? pokud není smlouvou upřesněno, vedení úvěrových účtů, zpracování vyúčtování záloh apod.) než platby za správu nemovitosti, protože tyto jsou již zahrnuty v ceně správy.

V případě vymáhání pohledávek za členy SVJ (bod 5.) hradí veškeré náklady Společenství přímo právnímu zástupci, který následně vymáhá tyto náklady na dlužníkovi.

 

Správu nemovitostí vedeme v současné době v 32 domech regionu

 (8 v Kynšperku nad Ohří, 22 v Chebu, 1 ve Františkových Lázních a 1 v Hazlově). 

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů volejte nebo pište


S pozdravem Jan a Martina Salánkiovi