Výběr stavební firmy


Výběr stavební firmy je jednou z nejdůležitějších předpokladů pro zdárné realizování stavby. Proto Vám přináším desatero rad, jak na to:

1. Kritéria

Rozhodujícím kritériem by neměla být cena, ale kvalita, reálný termín dokončení a dodržení smluvní ceny.

Vysoká cena není záruka kvality a naopak.

2. Technický dozor stavebníka, dříve investora

Zajistěte si kvalitní odborný technický dozor na stavbě, který mimo jiné zajistí, aby byly dodrženy správné technologické postupy, bude sledovat kvalitu a dodržení projektu, bude kontrolovat fakturaci, již provedených prací. V případě nekvalitně provedených prací na stavbě dbá stavební dozor na jejich odstranění a požaduje slevu z ceny díla. V tomto případě se Vám mohou výdaje na technický dozor nejen vrátit, ale i vyplatit.

Nechcete-li mít starosti se stavební firmou, odkažte firmu na TDS se slovy: ,,Od toho máme technický dozor"

3. Stavba na klíč

Stavební firma by měla dodávat stavbu tzv. na klíč, pod kterou by pracovali i Vaši případní subdodavatelé. Obchodně i koordinačně by práci řídila stavební firma (tzv. generální dodavatel stavby) . Vyhnete se tím případným dohadům ohledně nedodělků, nekvalitně provedených pracích či reklamacím.

Čím více firem na jedné stavbě, tím větší chaos a známe frázi: ,,To my né, to oni"

4. Reference

Každá firma by měla mít referenční stavby, na které by Vás měla nalákat a dokázat, že jsou to právě oni, kteří si zaslouží od Vás zakázku získat. Měli by Vám dát k dispozici kontakty na klienty a Vaší "povinností" je zjistit si, jak s nimi byli spokojeni.

I jedna špatně provedená stavba stojí k zamyšlení a rozhodně se nespokojte s frází: ,,My už jsme toho postavili..."

5. Záruční doba

Preferujte stavební firmu která nabízí delší záruku než je minimální tříletá, stanovená zákonem. Záruka se vztahuje i na vybavení, které Vám stavební firma v rámci stavby prodala (není-li určeno jinak).

Vyžadujte manuál a popř. proškolení. Nespokojte se se slovy: ,,to jste si rozbili sami neodborným užíváním"

6. Podrobný soupis požadavků

Při jednání se stavební firmou před podpisem smlouvy o dílo je důležité, veškeré představy a požadavky, které budou v rámci těchto jednání vyřčeny a ze strany dodavatel přislíbeny, sepsat na papír a posléze připojit jako přílohu ke smlouvě o dílo, aby bylo zřejmé, co vše je součástí ceny uvedené ve smlouvě.

Před podpisem smlouvy Vám stavební firma slíbí ledacos ,,není problém, uděláme apod." po podpisu smlouvy Vám většinou neodpustí ani korunu.

7. Smlouva

Smlouva musí být sepsána tak, aby možnost navyšovat cenu díla či prodlužovat termín dokončení byla minimální. Dobře udělaná smlouva je základem úspěchu. Proto nezapomeňte do smlouvy zahrnou větu ,,Do předmětu díla jsou zahrnuty i ty práce a dodávky související s prováděným dílem, které sice v rozpočtu nejsou, ale zhotovitel je mohl, nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat." Jedná se o takové podrobné práce, jejichž provedení, aniž by bylo specificky předepsáno, je evidentně zamýšleno a to bez jakýchkoliv dodatků ke smluvní ceně. Rozhodně není od věci nechat smlouvu před podpisem zkontrolovat od právníka.

Řeči jako ,, Já Vám věřím, ukažte já Vám to podepíšu" rozhodně nejsou na místě. A nejeden na to doplatil.

8. Platební podmínky

Neposkytujte zálohu vyšší než 10% z celkové ceny. Každá další dílčí platba musí odpovídat hodnotě již provedené práce, nebo dodaného materiálu. Část ceny (obvykle 10%) smluvně zadržujte do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

Známe ,,Potřebujeme zálohu na materiál" Věřte i stavebniny počkají s platbou do Vašeho zaplacení, pokud je stavební firma solventní.

9. Stavební deník

Trvejte na vedení stavebního deníku. Veškeré dohodnuté závěry, připomínky, požadavky, vady, nedodělky apod. vždy zaznamenejte do tohoto deníku. Záznam si nechte potvrdit odpovědným zástupcem stavební firmy a kopii zápisu si pečlivě uschovejte.

Trvejte na tom, aby do stavebního deníku zapisovala osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího a ne kdejaký ,,obejda" který se objeví na stavbě.

10. Kolaudace

Požadujte smluvně po stavební firmě zajištění kolaudace. Vydání kolaudačního rozhodnutí pak bude jedna z podmínek pro placení výše uvedených zbývajících 10% z celkové ceny díla.